பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன தமிழ்:

  • பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்   

"Prathapa Mudaliar Charithram" எடுத்துக்காட்டாக தண்டனை, மொழிபெயர்ப்பு நினைவக

add example
No translation memories found.
காட்டும் பக்கம் 1. 0 தண்டனை பொருத்தமான சொற்றொடர் "Prathapa Mudaliar Charithram" காணப்படும்.0.593 MS காணப்படும்.மொழிபெயர்ப்பு நினைவுகள் மனித செய்தது, ஆனால் தவறுகள் ஏற்படும் எந்த கணினி சீரமைக்கப்பட்டது, உள்ளன. அவர்கள் பல ஆதாரங்களில் இருந்து வருகிறார்கள் மற்றும் சோதிக்க இல்லை. எச்சரித்தார் இருக்கவும்.